fbpx
Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

1. Γενικοί Όροι

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ WEBSITE

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, https://www.impressme.gr, καλούμενος στο εξής Website, έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία “Your brand, grand IKE” (εφεξής impressme), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, Κωστή Παλαμά, αρ. 2, με ΑΦΜ 801010054 /: ΔΥΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λειτουργεί ως πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και είναι, μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμο & δημιουργια ιστοσελιδων
 • Διαφημιστικες υπηρεσιες
 • Δημιουργία και οργάνωση εκδηλώσεων

H impressme είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που εισάγει στο Website, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των πληροφοριών που αναρτά σε αυτό από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

Το Website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από την impressme προς τους χρήστες του website της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

 • Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά, πολιτιστικά θεάματα (π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ.), αθλητικά θεάματα κ.ά., έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και κράτηση ή/και αγορά εισιτηρίων των θεαμάτων αυτών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι ή και η ίδια η impressme. 
 • Την προώθηση των υπηρεσιών της impressme

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από την impressme πραγματοποιείται ή/και ολοκληρώνεται είτε από το website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του, σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους και προϋποθέσεις που γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά την πραγματοποίηση της αγοράς του.

Η impressme ενεργεί αποκλειστικά, ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στο Website και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής του θεάματος είναι η ίδια η impressme τότε ισχύουν οι όροι που ισχύουν για τους Τρίτους Παρόχους.

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών της impressme και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, όπως οι υπηρεσίες και τα αγαθά αυτά παρουσιάζονται στο Website, ανεξαρτήτως του από ποιο κανάλι της impressme ο Χρήσης επιλέγει τη λήψη τους, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό που παρέχουν.
 • Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στο Website και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η impressme διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στο Website αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του Website να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.
 • Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω του Website. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οπoίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν, ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν οι Τρίτoι Πάροχοι. Η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά ούτε οφείλει να εξασφαλίσει οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής τους μέσω του Website, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται, από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε είτε οι Τρίτοι Πάροχοι είτε η impressme, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Website και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
  Οι όροι της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τηλεφωνικές παραγγελίες που πραγματοποιεί ο Χρήστης των υπηρεσιών impressme, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται στο Χρήστη κατά την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή η μη άσκηση οποιασδήποτε αντίρρησης από το Χρήστη κατά την λήψη τους ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων.
 • Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Website εν όλω ή εν μέρει.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Οι παρεχόμενες από η impressme υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά και μέσω του Website. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.
 • Επιπλέον της διαδικασίας ηλεκτρονικής πρόσβασης και παροχής των υπηρεσιών, η impressme στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρέχει στους χρήστες και τη δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης, το κόστος της οποίας δημοσιεύεται στο website. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση τηλεφωνικής κράτησης και προμήθειας των παρεχομένων αγαθών.
 • Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Website θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω του Website είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από η impressme πληροφοριών που τον αφορούν και δύνανται να αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης του Website και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς την impressme να συλλέγει, χρησιμοποιεί και διαβιβάζει σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.
 • Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εγγραφή του Χρήστη για την λήψη ή/ και διαχείριση των Υπηρεσιών που αιτείται ή λαμβάνει από η impressme τόσο η διαδικασία όσο και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε για την εγγραφή (sign up) ή/ και είσοδο (log in) του Χρήστη στην ηλεκτρονική μερίδα του προσδιορίζονται και μπορούν να τροποποιούνται εκάστοτε μονομερώς κατά την κρίση της impressme και περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, αριθμό Ελληνικού κινητού τηλεφώνου, κ.λ.π. Αδυναμία τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας ή/ και εισαγωγής των αιτούμενων στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης στην ηλεκτρονική μερίδα ή και στις Υπηρεσίες.

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

 • Για την πλειοψηφία των παρεχομένων μέσω του Website υπηρεσιών παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε.
 • Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στο Website, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στην impressme να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου αγαθού από τον Τρίτο Πάροχο.
 • Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο και η impressme αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/εντολέα της σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή.
 • Η συναλλαγή που αφορά τόσο στην κράτηση όσο και στην προμήθεια του εκάστοτε επιλεγμένου αγαθού ολοκληρώνεται μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου, ο οποίος τελικά το παρέχει. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους που θέτει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σχετικά με την προμήθεια του αγαθού που επιλέγει και λαμβάνει και φέρει τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στα στοιχεία του τουριστικού αγαθού που έχει επιλέξει και κρατήσει ο εκάστοτε χρήστης, η impressme θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσει στο χρήστη τη μεταβολή αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο Τρίτο Πάροχο εγκαίρως.

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της impressme και των χρηστών του Website πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στην impressme για το σκοπό αυτό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στην impressme τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.
 • Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με η impressme ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 2109028433.
 • Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.
 • Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση του Website ή/και των υπηρεσιών της impressme ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.
 • Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στην impressme να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή του αγαθού που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».
 • Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, η impressme διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του χρήστη ενημερώνοντάς τον σχετικά.

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Οι τιμές που αναγράφονται στο Website σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της impressme για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Website, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στο Website. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας τηλεφωνικής κράτησης, ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα ενημερώνεται για το κόστος αυτής, το οποίο επιβαρύνει τη δημοσιευμένη στο Website τιμή, πριν την επιβεβαίωση της κράτησής του και η χρέωση θα πραγματοποιείται εφόσον το αποδεχθεί.
 • Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website και καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στην impressme. Η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.
 • Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο Website μπορούν να τροποποιηθούν από την impressme ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.
 • Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στο Webstite σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στο Website ενώ για τις περισσότερες από τις υπηρεσίες της impressme παρέχεται και η δυνατότητα εξόφλησης με τραπεζική κατάθεση ή paypal σύμφωνα με τις οδηγίες και προϋποθέσεις που εκάστοτε γνωστοποιεί η impressme στο Χρήστη.
 • Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με η impressme Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σε περίπτωση κράτησης, η impressme δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο του αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό.
 • Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
 • Η impressme δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει την παραγγελία του χρήστη και η έκδοση των εισιτήριων να μην ολοκληρωθεί ή να ακυρώσει τη συναλλαγή. Η impressme στο πλαίσιο αυτό, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την impressme απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της impressme.
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από η impressme ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν . 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, αλλά και φυσικών σημείων πώλησης/καταστημάτων που λειτουργούν ως Αντιπρόσωποι Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3862/2010), οι εν λόγω Πάροχοι δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξει ο Χρήστης (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω Ταμείου, Internet Banking, Phone Banking και ΑΤΜ.) Πλην των Τραπεζών, οι υπόλοιποι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών εφαρμόζουν κατά κανόνα έξοδα συναλλαγής €1,00/ συναλλαγή.
 • Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κράτηση με τρόπο πληρωμής "εκτός σύνδεσης" πχ Τραπεζική κατάθεση και δεν υπάρξει εξόφληση του συνολικού ποσού της συναλλαγής εντός 10 ημερών, η κράτηση ακυρώνεται αυτομάτως.

 • Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κράτηση με τρόπο πληρωμής "εκτός σύνδεσης" πχ Τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά, τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής, επιβαρούν εξ' ολοκλήρου τον αγοραστή.

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη των υπηρεσιών μας απαιτεί κοινοποίηση προς την impressme των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών, όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.
 • Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε συναλλαγής ο χρήστης παρέχει στην impressme τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • H impressme λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.
 • Η impressme και οι τρίτοι, διοργανωτές εκδηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συναινέσει με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε.
 • Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
 • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την impressme, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • Η impressme επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για την impressme ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.
 • Η impressme επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.
 • Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της impressme, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.
 • Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των ζητούμενων από το χρήστη προϊόντων και υπηρεσιών, τα δεδομένα του Χρήστη περιέρχονται αυτομάτως στις εταιρείες πληρωμών, εφεξής “Εταιρείες Πληρωμών” Stripe Payments Europe, Ltd, εφεξής “Stripe” και στην εταιρεία PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. εφεξής “PayPal”, οι οποίες παρέχουν την κατάλληλη υποδομή για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών πληρωμής. Τα εν λόγω δεδομένα δύναται νόμιμα να χρησιμοποιούν οι “Εταιρείες Πληρωμών”, προκειμένου να καθίσταται λειτουργική η παρούσα ιστοσελίδα και να σας παρέχονται τα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, να σας παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, να σας επιτρέπεται να συμμετέχετε σε προγράμματα, εκδηλώσεις και προωθήσεις ως μέρος της συμβατικής σχέσης μαζί σας και ούτως ώστε οι “Εταιρείες Πληρωμών” να δύνανται να προωθήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις, πάντοτε βάσει των πραγματικών τους συμφερόντων στη διατήρηση της δραστηριότητάς τους ως Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών.

 

Θ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Η impressme δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο Website, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αγαθών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές που παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, ιδιαίτερα δε από Τρίτους Παρόχους και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από η impressme ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό, η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθεί από τον πάροχο της πληροφορίας ή κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή/και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις.
 • Η impressme δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών, αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο Website όπως του γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.
 • Η impressme δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την impressme ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση, η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.
 • Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ του Χρήστη και της impressme δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show) και των πιστοποιημένων σε αυτή -σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ- φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (http://www.hobis.gr).

Ι) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων της impressme και εξυπηρέτησης πελατών είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) 10:00 - 18.30. Παροχή πληροφοριών και εξόφληση εισιτηρίων από τα γραφεία της impressme μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για οποιοδήποτε θέμα εξαιρουμένων αλλαγών και ακυρώσεων, παρέχεται σε καθημερινή βάση από τις 10:00 έως τις 18:30.
 • Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος κ.ά.), ως ημερομηνία παραλαβής του θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας.

Κ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η impressme πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κ.ο.κ.)

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.impressme.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. έντυπο κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.
Η impressme δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή των χρηστών.

Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Η impressme επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.
 • Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στην impressme να απορρίψει την κράτηση / αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και impressme διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

1.2. Όροι αγοράς εισιτηρίων.

A) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης να πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω του Website, συμπληρώνοντας αντίστοιχα την ηλεκτρονική φόρμα το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω του website (online) ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στην impressme αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Για κρατήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά ο χρήστης μπορεί εναλλακτικά να υποβάλλει το αίτημά του στην impressme μέσω τηλεφώνου δίνοντας τον αριθμό της κράτησής του.

Η impressme προωθεί το αίτημα στην αντίστοιχη εταιρεία και η διαδικασία αλλαγής ή ακύρωσης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρεία.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά των εισιτηρίων του μέσω του Website, αλλά έχει υποβάλλει το αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης απευθείας στην Τρίτη εταιρεία, η impressme ουδεμία ανάμειξη έχει εφεξής για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος και καμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη.

Β) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται {π.χ. η θεώρηση εισόδου (Visa), διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.} σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Η impressme δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Πρεσβεία, Προξενείο κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.

Γ) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, διευκρινίζεται ότι η impressme δεν λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας ή διαμεσολαβητής ή σύμβουλος.


Δ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας η παραγγελία του χρήστη απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα της impressme ή η έκδοση των εισιτήριων του χρήστη δεν μπορέσει να προχωρήσει εξαιτίας οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος στα ενδιάμεσα εμπλεκόμενα συστήματα, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή διαφορά αξίας που ενδέχεται να προκύψει στο κόστος του εισητηρίου, όταν το πρόβλημα επιλυθεί και τα εισιτήρια τελικώς εκδοθούν.


Δικαίωμα Υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, οι υπηρεσίες παροχής στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται όλες οι Εκδηλώσεις που διατίθενται μέσω του Website.

Περιληπτικά από τη σελίδα "Η Ευρώπη σου":

Η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης δεν ισχύει για όλες τις αγορές. Μερικές από τις εξαιρέσεις είναι οι εξής:

• αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια, εισιτήρια συναυλιών, κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου και υπηρεσίες εστίασης για συγκεκριμένες ημερομηνίες

1.2 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων


Η impressme ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό.

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από η impressme πραγματοποιείται από όλα τα κανάλια του δικτύου της, δηλαδή είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων του.
Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα η impressme, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου στον κλάδο των εισιτηρίων θεαμάτων, παρέχει  στους συνεργαζόμενους Τρίτους Παρόχους ( π.χ. Διοργανωτές  ή/και  Παραγωγούς του κάθε θεάματος κ.ά.)  μόνο το πληροφοριακό της  σύστημα για την  κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων τους χωρίς η ίδια να εισπράττει το σχετικό αντίτιμο. Η είσπραξη του αντιτίμου από την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων από οποιοδήποτε κανάλι της impressme (ηλεκτρονικό ή φυσικό δίκτυο, ιδιόκτητο ή συνεργατών και υποπρακτόρων του) και με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής (π.χ. με κάρτα, μετρητά κ.ά.) πραγματοποιείται κατά κανόνα  μέσω του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 με τον οποίο συνεργάζεται ο κάθε Τρίτος Πάροχος στον οποίο και αποδίδεται απευθείας  το σύνολο των εισπράξεων ως νόμιμο Δικαιούχο αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (Ν. 3862/2010).

1.2.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ


Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της impressme, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Η impressme δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

1.2.2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω του Website καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στην impressme. Η impressme ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

Ενδέχεται σε περιπτώσεις που η εμπορική πολιτική του Τρίτου Παρόχου το επιτρέπει, η impressme να έχει τιμή εισιτηρίου χαμηλότερη της τιμής που έχει ορίσει ο Τρίτος Πάροχος.

1.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ


Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό. Κατά κανόνα, δεν παρέχεται η δυνατότητα ακυρώσεων, ενώ για την περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, εάν και εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τον Τρίτο Πάροχο, συνήθως είναι εφικτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του Θεάματος που επέλεξε ο χρήστης.
Οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται πριν την αγορά τους να ζητήσουν εγγράφως ή τηλεφωνικά από η impressme πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε από το Website μπορεί να επικοινωνήσει με την impressme στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, o χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης, τροποποίησης του αγαθού που προμηθεύτηκε ή για την επιστροφή χρημάτων, εάν και εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε και στην παράγραφο ανωτέρω,  κατά κανόνα η impressme  δεν εισπράττει το αντίτιμο των συναλλαγών για την κράτηση και έκδοση εισιτηρίων θεαμάτων Τρίτων Παρόχων,  δεν δύναται  να  πραγματοποιήσει επιστροφή  χρημάτων στους καταναλωτές  για οποιοδήποτε λόγο και οι ίδιοι ουδεμία τέτοια αξίωση δύνανται να έχουν από την impressme. Τυχόν αξιώσεις των χρηστών της υπηρεσίας  (καταναλωτών) δύνανται να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο που έχει εισπράξει και το σχετικό αντίτιμο από την έκδοση των αντίστοιχων εισιτηρίων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 2251/1994

Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα σε ότι αφορά τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου) ρητά εξαιρούνται του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά την έννοια του εν λόγω νόμου, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες σχετιζόμενες με δραστηριότητες αναψυχής εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη εξαίρεση υπάγονται και τα εισιτήρια παντός είδους θεαμάτων που διατίθενται μέσω του Website.

Περιληπτικά από τη σελίδα "Η Ευρώπη σου":

Η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης δεν ισχύει για όλες τις αγορές. Μερικές από τις εξαιρέσεις είναι οι εξής:

• αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια, εισιτήρια συναυλιών, κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου και υπηρεσίες εστίασης για συγκεκριμένες ημερομηνίες

1.2.4 ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΜΑΤΩΝ


1. Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην εκδήλωση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκδήλωσης (για βιντεοσκόπηση φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής). Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

4. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

5. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing για λόγους ασφαλείας.

6. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας που να καθιστά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το συντομότερο δυνατό, με ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την εκδήλωση. Το μέγιστο χρονικό διάστημα αναβολής πριν θεωρηθεί άκυρη η εκδήλωση, ορίζεται το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αναβολής τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση υπαναχωρησης της αγοράς των εισιτηρίων λόγω αναβολής, το επιστρεφόμενο χρηματικό αντίτιμο του εισιτηρίου θα είναι το ποσό της αρχικής αγοράς, μείον τα διαχειριστικά έξοδα τρίτων (πχ Stripe, Paypal, Τραπεζικά έξοδα, κτλ.). Επίσης οι Διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

7. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

8. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

9. Στην περίπτωση που με το ίδιο εισιτήριο εξασφαλίζεται η είσοδος/παρακολούθηση περισσοτέρων εκδηλώσεων, happenings κλπ, παραστάσεις, συναυλίες (λ.χ. Festival) και ματαιωθεί η εμφάνιση συγκροτήματος ή μεμονωμένου καλλιτέχνη, ο θεατής αποδέχεται ότι θα του επιστραφεί το ανάλογο (κατ' ισομοιρία) τμήμα του εισιτηρίου και ότι ο Διοργανωτής δε δεσμεύεται από εκτιμήσεις σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του συγκροτήματος (ή μεμονωμένου) του οποίου ακυρώνεται η εμφάνιση.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

12. Σε περίπτωση αγοράς μειωμένου εισιτηρίου (φοιτητικού, νεανικού, ανέργων κ.λ.π.) ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει μαζί του, προς επίδειξη στην είσοδο της εκδήλωσης, την αντίστοιχη ταυτότητα / πιστοποιητικό (φοιτητικό πάσο, κάρτα ΟΑΕΔ κ.λπ.).

Ενημέρωση όρων: 10 Μαρτίου 2020